white lilacs 1912 Willard Leroy Metcalf

«white lilacs 1912» - Willard Leroy Metcalf