031 Jade Rabbit Gyokuto Yoshitoshi

«031 Jade Rabbit Gyokuto» - Yoshitoshi