096 The Coutesan Takao Yoshitoshi

«096 The Coutesan Takao» - Yoshitoshi