#39618 Edvard Munch (1863-1944)

«#39618» - Edvard Munch