#39528 Edvard Munch (1863-1944)

„#39528“ - Edvard Munch