Gobzi (Gobzhi) # 40 Roerich N.K. (Part 3)

Gobzi (Gobzhi) # 40 — Roerich N.K. (Part 3)