Vasily Polenov (1844-1927)

1844,1927
Künstler Vasily Polenov