#39597 Edvard Munch (1863-1944)

„#39597“ - Edvard Munch