#39629 Edvard Munch (1863-1944)

«#39629» - Edvard Munch