#39630 Edvard Munch (1863-1944)

«#39630» - Edvard Munch