025 Sumiyoshi Full Moon Sumiyoshi no meigetsu Yoshitoshi

«025 Sumiyoshi Full Moon Sumiyoshi no meigetsu» - Yoshitoshi