Nicandra Frederick Leighton (1830-1896)

Nicandra — Frederick Leighton