Gulnihal Frederick Leighton (1830-1896)

«Gulnihal» - Frederick Leighton