Ludolf Backhuysen (1630-1708) – Stormy seas at mountainous coastal Part 3

«Ludolf Backhuysen (1630-1708) - Stormy seas at mountainous coastal» - Part 3