Baptism of the Neophytes, 1426-27, fresco, Brancacc Tommaso Masaccio (1401-1428)

Zufällige Bilder
Baptism of the Neophytes, 1426-27, fresco, Brancacc — Tommaso Masaccio