The Crucifixion Thomas Eakins

«The Crucifixion» - Thomas Eakins