Abram Arkhipov (1862-1930)

1862,1930

Abram Arkhipov