#39639 Edvard Munch (1863-1944)

„#39639“ - Edvard Munch