Kiss Edvard Munch (1863-1944)

„Kiss“ - Edvard Munch