#39628 Edvard Munch (1863-1944)

«#39628» - Edvard Munch