Копны сена. 1903 Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

«Копны сена. 1903» - Konstantin Kryzhitsky