Море. 1894 Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

«Море. 1894» - Konstantin Kryzhitsky