Prayer Machine Buddhists. 1875 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Prayer Machine Buddhists. 1875» - Vasily Vereshchagin