Kyrgyz girl Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Kyrgyz girl» - Vasily Vereshchagin