View of Krasnoyarsk from the hills. 1890 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

„View of Krasnoyarsk from the hills. 1890“ - Vasily Ivanovich Surikov