Shutnitsa Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

Shutnitsa — Sergey Sergeyevich Solomko