Shutnitsa Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

„Shutnitsa“ - Sergey Sergeyevich Solomko