Portrait KP Pobedonostsev. 1,902 Valentin Serov (1865-1911)

«Portrait KP Pobedonostsev. 1,902» - Valentin Serov