Shiryaev ravine on the Volga. 1870 Ilya Repin (1844-1930)

„Shiryaev ravine on the Volga. 1870“ - Ilya Repin