Portrait of a resident Chugueva SL Lyubitskoy. 1877 Ilya Repin (1844-1930)

«Portrait of a resident Chugueva SL Lyubitskoy. 1877» - Ilya Repin