Portrait ZA Volkonskaya. 1829 Orest Adamovich Kiprensky (1782-1836)

«Portrait ZA Volkonskaya. 1829» - Orest Adamovich Kiprensky