Carmela Bertagna John Singer Sargent (1856-1925)

«Carmela Bertagna» - John Singer Sargent