Turner, C.. Portrait of Elizabeth imperiatritsy Alexeyevna part 12 Hermitage

„Turner, C.. Portrait of Elizabeth imperiatritsy Alexeyevna“ - part 12 Hermitage