Ando Hiroshige – Sheet Type bridge Yatsumi-no hashi Part 01 Hermitage

«Ando Hiroshige - Sheet Type bridge Yatsumi-no hashi» - Part 01 Hermitage