Happy return. 1827-1830 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

«Happy return. 1827-1830» - Karl Pavlovich Bryullov