Bierstadt Albert Nebraska Wasatch Mountains Albert Bierstadt (1830-1902)

«Bierstadt Albert Nebraska Wasatch Mountains» - Albert Bierstadt